online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


A Mária Rádió célja, az ezt szolgáló szervezete és története

A Mária Rádió célja

A Mária Rádió a lelkek megmentéséért jött létre, hogy megtérést hirdessen, újra felkínálva a katolikus hitet a rádión keresztül az embereknek.

II. János Pál a Mária Rádióról

“Az embereknek hiteles szavakra van szükségük. Olyan szavakra, amelyek építenek, nem pedig elválasztanak, amelyek bizalmat öntenek a félénk szívekbe:

Tiszta, egyszerű szavakra van szükségük, amelyek a szeretetet és az igazságot hirdetik. Ezek a szavak hordozzák az üdvösség üzenetét, magát Krisztust. Ezeknek a szavaknak ti vagytok a hirdetői, de mindenek előtt tanúságot kell tennetek róluk. Csak az a szó, amely mögött az élet tanúsága rejtőzik, a hit, remény és szeretet talajából kinőtt szó lesz elég erős ahhoz, hogy meggyőzze és alakítsa az embert, és az új evangelizáció eszköze legyen.”

(II. János Pál a Mária Rádiónak; Róma, 1994. Március 23. 1)

A Mária Rádió katolikus missziós rádió

A MR katolikus adó: világiak mozdítják elő egyháziak közreműködésével: A világiak a keresztségben minden keresztényre bízott feladatot viszik tovább: hogy terjesszék az evangéliumi üzenetet. Munkájuk hála Isten iránt a hit kegyelméből kapott ajándékáért, híven a Katolikus Egyház tanításához, a Szentatyához és a püspökökhöz, közösségben vele, az isteni Gondviselés támogatásába vetett teljes bizalommal, de felhasználva a rádió eszközének minden lehetőségét.

A MR alapvető jellemzői

A tökéletes bizalom az isteni Gondviselésben és az eszközök, jövedelmi források szegénységének átélése a pénzügyi függetlenség biztosítékaként és az özvegy krajcárja tiszteletének kifejezéseként (Mk 12,42);
igen magas erkölcsi és lelki színvonalú élet javaslása minden munkatársnak és hallgatónak;
az önkéntesség mint díjtalan munkatársi szolgálat, dinamikus és szerteágazó szervezettel;
terjesztő hálózat felépítése országos vétellel, a kereskedelmi rádiókétól eltérő irányelvekre alapozva
az MR a közvetítésekben és az emberekkel való minden kapcsolatban családi légkört tükröz, főleg: • őszinte szeretetben a hallgatók iránt;• kedvességben és türelemben a kérdéseikre adott válaszolásban;• mások véleményének tiszteletében;• ökumenikus álláspont és tisztelet a más valláshoz tartozók iránt;• az örömteli áldozatra való készség a munkatársak és a felelősök részéről (ez alapvető egy evangelizációs rádió számára);• a szereteten, testvéri együttérzésen és barátságon alapuló kapcsolat a MR-k és munkatársaik között, akiket nemcsak formális hivatásbeli viszony fűz össze, hanem az a tudat, hogy arra hivatottak, hogy Istennek ugyanazon tervét valósítsák meg, mindenki a maga személyes hozzájárulásával.

A Mária Rádió egységben van az Egyházzal

A MR ügyvezetése minden szinten az önkéntességen alapul,  szolgálat, amit az Egyház evangelizációs munkájának nyújtunk.
A MR a Katolikus Egyház mint tanító hittudományi ellenőrzése alá helyezkedik és úgy tekinti magát – bár szabad rádió –, mint az Egyházért, az Egyházzal és az Egyházban létező rádiót.

Ez azt jelenti, hogy:
• a MR független jogi, pénzügyi, működési és irányítási szinten, miközben az adása sugarába tartozó egyházmegyék szolgálatában állónak tekinti magát, a közösség érdekében és rádiós irányelvek szerint;
• a pap biztosítója a programoknak az Egyház tanításnak megfelelő voltát m

A MR nyitva áll az Egyházban működő minden csoport számára, anélkül, hogy előbbre helyezné valamelyiket.

A MR a világi apostolkodás eszköze, amely a Katolikus Egyház tanítói szerepével egybehangzóan működik.

A Mária Rádiók közössége a Világcsalád

Az olasz MR, amely az 1980-as évek közepén  jött létre, hálásan, hogy tapasztalta a Szent Szűz anyai irányítását és kegyelmét, szerette volna missziós lélekkel továbbadni ezeket az ajándékokat más országoknak. Így sok MR jött létre a világon és ezekben jól látható az a karizma, amely az olaszországi adó növekedését vezette.
A Világcsalád, ami a létező Mária Rádiók közössége egyesületi formában (WF), amely 1998-ban létesült, ennek a fejlődésnek természetes következményét képviseli.
Az olasz MR fejlődését megkülönböztető karizmának ma át kell járnia valamennyi már működő testvérintézményét és a most születőben lévőket a Világcsalád keretében.

A MR Világcsalád és az egyes Mária Rádiók

A Világcsalád nyereség-célzat nélküli (non profit) társulás; a világban működő valamennyi MR alkotja. Célkitűzése a tapasztalatok összehangolása, támogatása, felkutatása és cseréje a MR rádióadási tervének terjesztésére a világban. A Világcsalád jogos használója a “Radio Maria” védjegynek és a  különböző országokban működő Mária Rádiók jogszerűen használják az elnevezést megállapodás alapján.

A Mária Rádiók anyagi önállósága

A Világcsalád pénzügyileg támogatja minden MR megteremtését és első lépéseit. A juttatásokat annak elkerülésére adják, hogy az új rádiót külső feltételeknek vessék alá, tekintetbe véve, hogy a hallgatók önkéntes hozzájárulásai csak azután érkeznek, hogy a rádióállomás a WF útmutatásai szerint dolgozva, műsorával már eljutott az emberek szívéhez.
Alapvető szabály az, hogy minden új MR szükségszerűen a Világcsalád anyagi hozzájárulásával születik meg, akár a szegény, akár a gazdagabb országokban.

A Világcsalád elkíséri ezeket egészen az önellátásig.  A továbbiakban minden MR-nak keményen kell dolgoznia, hogy fedezze saját kiadásait, mert nemzetét csak így tudja szolgálni. Amikor elér ehhez a célhoz, bevételi többlete lesz, amiből 10%-ot  oda kell adnia a Világcsaládnak, nem annyira a kezdetben kapott pénzösszegek és anyagi visszafizetéseként, hanem inkább, mint adományt,  amely célja, hogy a világ minden sarkában legyen és működjön Mária Rádió.

A Mária Rádió szervezeti megjelenése egyesület

A Mária Rádiónak a lelki célok betöltésére szüksége van egy világi szervezetre, amit mindenütt a Mária Rádiót szerető, azért dolgozó önkéntesekből és segítőkből álló magánszemély csoport hoz létre. Az Egyesület célja, hogy szervezeti kerete legyen a rádióadás gyakorlásának. Célja, hogy Saját vagy mástól átvett műsorokkal, minden eszközzel elősegítve a családoknak és a betegeknek szóló, örömet és reményt hozó evangéliumi üzenet terjesztését, előszeretettel fordulva a szegényekhez a Katolikus Egyház szelleme és tanítása szerint. Az Egyesületnek nem célja a nyereség, csak a jóra való elkötelezettség. Az Egyesület további célja kulturális, etnikai, vallási jellegű folyóiratok , kiadványok kiadása.

A magyar Mária Rádió Egyesület

A Mária Rádió Egyesület 16 magánszemély által alapított, bíróságon bejegyzett, jogi személyiséggel bíró szervezet, 2008-ban alakult. Célja a katolikus misszió a rádióadások szervezése és kiadványok terjesztése révén. Munkáját nyereség célzata nélkül, non profit formában, közhasznú szervezetként végzi.

A Mária Rádió Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyen minden tag jelen van. A közgyűlés választotta meg az öttagú elnökséget (board), akik maguk közül választották az Egyesület világi elnökét. Az elnök  képviseli az Egyesületet és vezeti a rádió világi szervezetét. Az elnökség kéri fel területileg illetékes püspökkel és a Világcsaláddal egyeztetve a rádió műsorigazgatóját, akinek papnak kell lennie.
 
A rádió jogi személyiség, a közgyűlés, az elnökség és az elnök  biztosítja, hogy az adományokat a helyes célra fordítsák, hogy az adó működését felelősséggel vezessék és hogy védve legyen a MR irányvonala és stílusa.

Az önkéntesség

A Mária Rádió feladatait alapvetően önkéntesek látják el, akik ezzel töltik be a keresztény létükből fakadó örömhírt terjesztő kötelezettségüket.
Az önkéntes tudja, hogy az Atya, aki a rejtekben is lát, megjutalmazza majd (Mt 6,6) és vigyáz, hogy ne essen bele az emberi jutalmazások csapdájába, például azzal, hogy vágyik „elismerésekre”, nyilvánosságra vagy közvetett keresetekre. Jól tudja, hogy a szeretet kezdettől fogva áldozatba kerül, és ápolja az állhatatosság erényét. Még mielőtt másokat megtérésre szólítana, tudja, hogy személyében hivatott lelki utat kezdeni.
 A tapasztalat arra tanít, hogy az önkéntes mélységes lelki adományokban és a személyes megtérés különleges kegyelmében részesül: „...százszor annyit kap és az örök élet lesz öröksége” (Mt 19,29).
Az önkéntesség egyik legnagyobbra értékelt tulajdonsága szerény szolgálata a csendben végzett segédlet, a stúdióból való közvetítések előállítása és kísérete és a raktárak kezelése. Az önkéntesek között sok a pap, akik a rádiót is használják arra hogy a lelkeket mentsék. De az önkéntesek döntően  világiak,  a legtöbbje családos, aki dolgozik vagy tanul, vagy nyugdíjas, de főleg  hivatottnak érzi magát Isten kegyelméből, hogy segítsen a MR-nak, felajánlva heti néhány órát vagy többet, helyzete szerint. Az önkéntes abban a meggyőződésben szolgál, hogy a MR apostolkodása sok lelken segíthet.
A MR-nak nem szabad elvonnia ezeket a személyeket állapotukból adódó kötelezettségeiktől, hanem segítenie kell nekik, hogy felfedezzék a „kis áldozat” értékét és örömét, amit vidám szívvel ajánlanak fel Istennek a hallgatókon keresztül.
Az önkéntesség alkotórésze a MR karizmájának és stílusának (vö. 1. 3.); ez nem a szó hagyományos értelmében vett rádió, inkább apostolkodás a rádió útján és ebből következik, hogy minden más adótól, katolikustól is, több alapvető pontban különbözik.

A munkatársak (a munkatörzs)

MR munkája megkívánja egy állandó munkatársi gárda jelenlétét, amely a Mária Rádió mindennapos munkájáért, szervezettségéért, minőségéért felelős, az  alapvető feladatokkal foglalkozik és az önkéntesek szervezéséért felelős. A munkatársak általában az önkéntesek közül kerülnek ki. Az munkatársak az egyesület alkalmazottjai. Az indulástól  általában hét alkalmazottja van a rádiónak.

A Mária Rádió működése anyagi alapjai és üzletviteli elvei

A MR-nak nem célja a nyereség, hanem a jó iránti elkötelezettség.   A Mária Rádió nem reklámoz,  hogy pénzt szerezzen, hanem egyedül hallgatói önként és szabadon felajánlott adományaiból tartja fenn magát, így teljesen tiszteletben tartva küldetése karizmáját és stílusát. A Mária Rádió üzletviteli elvei az alábbiakban foglalhatók össze: az Isten gondviselésébe vetett teljes bizalom, az önkéntesség érvényesítése, minden munka önkéntessége és díjtalansága, (kivéve az  alkalmazottakat és a szolgáltató, szerződött partnereket). a hallgatók adományaitól való teljes függés, az üzleti megfontolások teljes kizárása,  a legnagyobb fokú takarékosság az eszközök (épületek, berendezések, fizetések) használatában, ezzel fejezve ki a tiszteletet a szegények iránt, akik a rádióra bízzák pénzüket Az anyagi alapok megteremtésének és gyűjtésének szervezeti kerete a Mária Rádió Alapítvány és az Egyesület.

A Magyarországi Mária Rádió rövid története

Első lépések

1997-ben Habsburg Mihály kezdeményezte a Világcsaládnál, hogy segítsék a magyar Mária Rádió létrejöttét. 1998-ban megalakul a Mária Rádió Alapítvány és a Mária Rádió Közhasznú Társaság, és önkéntesekkel megkezdték a Mária Rádió megvalósítását. Roska Péter atya közel 1000 lehetséges önkéntes címét gyűjtötte össze és adta át utódjának.

Hosszú út az indulásig

2000-ben Dúl Géza atya vette kezébe a műsor előkészítését az általa összehívott önkéntes jelöltek közül többen ma is a rádiót szolgálják. Gaál Jenő atya pedig dr. Szabó Tamást biztatta arra a feladatra, hogy dolgozzon a Mária Rádió megvalósításáért. Kettőjük együttműködésével létrejött egy csapat, és pályázatokat készítettek frekvenciák elnyeréséért, de a hatóságok nem támogatták Mária Rádió gondolatát. 2004-ben Szabó Tamás átvette a Mária Rádió Alapítvány kuratóriumának elnöki szolgálatát.
2005-ben a Világcsalád anyagi segítségével a Mária Rádió Közhasznú Társaság megvásárolta a budapesti, FM 94,2 frekvenciával rendelkező FM4 Kft-t 100%-ban. Ezzel egyidejűleg a Mária Rádió műsorigazgató feladatára Gaál Jenő atya kezdeményezésére – aki a kezdetektől lelki vezetője a munkának - Szabó Tamás felkérte Szerdahelyi Károly atyát.
2005 végén  a Budapest, Szabadság téri, a református egyház tulajdonában álló házban kialakították a stúdiókat és a rádiózás egyéb feltételeit, szintén a Világcsalád anyagi segítségével.

A kezdet és gyors terjeszkedés

2005 végén már ötven önkéntessel tartották meg az első munkatalálkozót. 2006. január 15-én kezdődött az adás.
2006 végén szintén a Világcsalád anyagi segítségével az FM4 Kft. részben a Világcsalád kölcsönnyújtásából, a Mária Rádió megvásárolta a Dunakanyar rádiót, aminek több frekvenciája és adója volt (Komárom, Dömös, Pécel, Gyál, Vác, Monor). 2007-ben az FM4 Kft. megvásárolta a piliscsabai adót, majd 2008-ban a telkibányait a felvidéki hallgatók érdekében. 2006-tól folyamatosan új frekvenciákat keresett a Mária Rádió és ennek eredményeként szólaltunk meg Esztergomban 2008-ban. Kiskőrösön, Kiskunmajsán, és Pécsett pedig 2008-tól úgynevezett „hálózatos” együttműködést kezdtünk helyi rádiókkal, aminek az a lényege, hogy kibéreltük tőlük a műsoridőt és a nap 20 órájában a Mária Rádió adása szól.  2008-ban megalakítottuk a Mária Rádió Kiadó Kft-t.

A szervezet és a világi vezetés

A Mária Rádió Alapítvány ami 1998-ban alakult egyetlen feladatot végez, adományokat gyűjt a rádió működéséhez. Négy fős kuratóriumát 2005 óta dr Szabó Tamás elnököli. 2008 májusában, 16 alapító taggal alapítottuk meg a szervezetrendszer hiányzó tagját, Mária Rádió Közhasznú Egyesületet, ami jogszerű és teljes körű működését 2009 elején kezdte meg. Minden érintett szervezet ez után az Egyesület tulajdonába került, az Alapítvány viszont folytatja önálló működését az anyagi források előteremtésére, illetve frekvencia jogok megszerzésére. A Mária Rádió Egyesületet ötfős elnökség vezeti, melynek alapításkor dr Szabó Tamás volt az elnöke, majd 2012 őszén három évre újraválasztották.
A Mária Rádió Non Profit Kft – ami az Egyesület 100%-os tulajdonában van a frekvenciajogok birtokosa. A megvásárolt cégeket is fokozatosan ennek a szervezetnek, a non profit kft-nek a keretében működtetjük, vagy beolvasztjuk a non profot kft-be. 2012-től az Egyesület az anyagi alapok megteremtésének és összegyűjtésének alapvető hordozója.

A munka mindennapjai

Közel 800 önkéntes segíti a Mária Rádió céljainak elérését. Száznál több műsorunk van és legalább 300 000 rendszeres hallgatónak van. Magazinunkat 2010 elejétől havilappá fejlesztettük, amit 32000 ember kap meg a címére. Kábelen is hallgathatók vagyunk Zala megyében. 2010-től pedig fent vagyunk a DIGI illetve az INVITV műholdján és az egész országban, sőt egész Európában fogható műholdról analóg módon a Mária Rádió. 2008 szeptemberétől béreltük a Szőnyi úti helyet magánszemélytől, ahova 2009 elején költözött át a rádió. 2012 közepén a rádió a Honvédelmi Minisztériumtól bérelt XIII. ker. Gogol utca 28. alatti ingatlanban és hét vidéki helyi stúdióban működik.2008-ban 12 új frekvenciát talált a rádió és ezeket az illetékes hatóság (az ORTT) pályázatokra bocsátotta 2010-ben, melyekre mindre pályázatot nyújtottunk be, ezekből hetet megkaptunk.

Műsorigazgatók

Az alapító műsorigazgató Szederkényi Károly atyát  Tóth Zsolt Ipoly OCIST követte 2008 közepétől, aki 2010 közepén a lemondott.  Ezután először Buzgán József atya rövid ideig, majd  Horváth István atya 2010 őszétől vette át megbízottként a műsorigazgatói feladatokat, egyidejűleg az Elnökség felkért minden napra atyákat a napi felelős szerkesztő – pap feladatokra). 2010 őszén az Elnökség felkérte Székely János püspököt a Mária Rádió védnökének. 2012 januárjától az Elnökség döntése alapján, a WF és a Bíboros úr egyetértése mellett Dúl Géza atya a kinevezett műsorigazgató.

Önfinanszírozás

A Magyarországi Mária Rádió 2007től végétől önfenntartó, a hallgatók adományai szűkösen, de fedezik a kiadásokat, így mi nem szorulunk rá a Világcsalád támogatására. Ugyanakkor nincs annyi adomány, hogy részben a fejlődést (az új adók indítását), vagy a Világcsalád általunk történő támogatását meg tudtuk volna valósítani.

A jövő tervei

Három fő célban foglalható össze, mit szeretnénk elérni.
Először is, hogy a missziós feladatot jobban betöltse a rádió és érje el azokat, akik a hit peremén élnek és vigye el nekik az evangélium megragadó és sodró erejű szavát.
Másodszor, hogy a minőség rádiója legyünk a zenében, a megszólalásokban, a magyar nyelv használatában, a tanításhoz való hűségben és a közösség, a család építésében.
Harmadszor, hogy a Mária Rádió országos rádió legyen, földi frekvenciákon legalább 5 millió embert érjünk el. S ezekkel a célokkal szolgáljuk a misszió ügyét, hogy segítsünk a lelkek megmentésében és Magyarország újra keresztény legyen.

Dr. Szabó Tamás
a Mária Rádió elnöke

Kelt Veszprémben, 2013. január 06. napján.

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu