online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


A Mária Rádió karizmája - bővebben

1. A Mária Rádió Mária ajándéka

Helyénvaló dolog a Mária Rádió karizmájáról beszélni, hiszen ez az adó nem emberi terv eredménye, hanem olyan ajándék, mely az Égből származik. Rendkívüli kegyelem, melyet Mária anyai szíve adományozott az Egyháznak. Egészen egyedülálló jelenség, hogy ez a meggyőződés milyen erősen vert gyökeret mind a Mária Rádió nagyszámú hallgatóságában, mind az egyházi személyekben, akiket megérintett ez az Isten műveire oly jellemző természetfelettiség. Ezt a rádióadót, eltérően annyi más az Egyházban jelenlévő rádióadótól, olyan égi kegyelemként fogadjuk, melyet megköszönni de gyümölcsöztetni is kell.

2. A Mária Rádió a megtérést hirdeti

Nem ragadhatjuk meg teljes mélységében a Mária Rádió szellemiségét, ha mindössze egy vallásos indíttatású rádióadóként határozzuk meg. Kétségtelen, hogy minden műsora, ilyen-olyan módon, Istent hirdeti. A katolikus hit nyílt megvallása a műsorvezetők részéről a Mária Rádió egyik jellemző vonása. Még a hétköznapi történésekről szóló, és a szórakoztató műsorok is a Természetfelettihez kötődnek. A "Mentsétek meg a lelkeket!" felszólítás kényszerítő ereje ösztökéli ezt a rádióadót arra, hogy a hívők közösségeitől távollevőknek, a biztonságos juhakol kerítésein kívül rekedteknek is hirdesse a megbocsájtást, irgalmat és reményt. Az igazi Mária Rádiót nemcsak a z elkötelezett hívek hallgatják szívesen, hanem mindazok, akik távol vannak Istentől, de akiknek szívében él a vágy Isten után.

3. Az ima áll az első helyen

Az imádság a Mária Rádió számára ugyanúgy alapvető tevékenység, ahogy az Egyház számára is az. A Mária Rádió legfontosabb programja az imádság. A Mária Rádió az imádságon keresztül hirdeti Istent és tesz tanúságot Róla. Az imádságon keresztül táplálja és tartja meg a hitet. Az imádságnak köszönhetően viszi közelebb Istenhez a távolbaszakadt lelkeket. Az imádság műsorait hallgatják a legszívesebben és a legtöbben. A Mária Rádió imádságának középpontjában a napi szentmise áll (lehetőleg egy rövid prédikációval). A betegek, idősek, vagy az útonlevők számára ez nagyszerű lehetőség arra, hogy lelki táplálékhoz jussanak. Mindezt még élőbbé teszi ha a rádióközvetítés valamely egyházi közösségből történik (plébániáról, kolostorból, szerzetesközösségből, kórházból, börtönből, stb.). A napszakokhoz illő liturgia, AZ Imaórák Liturgiája (Olvasmányos imaóra, Reggeli dicséret, Napközi imaóra, Esti dicséret, Kompletórium) alapvető eleme a Mária Rádió imádságának. Ily módon az Egyház ezen értékes kincse minden hívőhöz eljut. A rózsafűzér imádkozása a Rádióban kiemeli Mária nevének különleges értékét. A teljes rózsafűzér mindennapos elimádkozását az örvendetes, a világosság, a fájdalmas és a dicsőséges titkokkal a hallgatóság számára fáradhatatlanul javasolni kell, a Szent Szűz és az Egyház buzdítása szerint.

4. A Mária Rádió az új evangelizáció eszköze

Az imádság mellett és azzal szoros együtthatásban az evangelizáció az, ami a megtérésre való felhívás alapvető eszköze. Itt nem a világi műsorba ékelt "vallásos gondolatok"-ról van szó, mint ahogy általában más katolikus rádióknál. Ellenkezőleg. Olyan műsorszerkezet kialakítását jelenti, mely lehetővé teszi, hogy a Szentírás, a katolicizmus erkölcsi és hitbéli tanítása, szellemisége, kultúrája és hagyományai teljes gazdagságukban a hallgatók nagy tömegeinek rendelkezésére álljanak. A Mária Rádió evangelizációjának fő formáját az Egyház hagyományos katekizmusa kell, hogy képezze. Ily módon kívánunk, a napi adásokon keresztül, teljeskörű áttekintést nyújtani a keresztény hit és erkölcs egészéről. A napi katekizmus mellett, az adásokból olyan érett műsorszerkezetnek kell kialakulnia, amely képes kielégíteni a hallgatók lelki táplálék és ismeretek iránti igényeit. Így tartalmaznia kell bibliamagyarázatot, lelkiséggel, liturgiával, mariológiával, püspöki körlevelekkel, egyháztörténettel foglalkozó sorozatokat, szentek életét, az Egyházi Tanítóhivatal tanításait, stb.. "Az embereknek hiteles beszédre van szükségük. Olyan beszédre, mely épít és nem rombol, mely bizalmat ébreszt a rémült szívekben, tiszta, egyenes beszédre, mely a szeretetet és az igazságot hirdeti. Az ilyen beszéd az üdvözülés üzenete. Krisztus maga. Ennek a beszédnek legyetek hirdetői, de mindenekfelett tanúságtevői. Csak annak a beszédnek lesz ereje megtéríteni és átalakítani az embereket, mely mögött tanúságtevő élet rejlik, és melyet a hit, remény és szeretet talaja táplál. Így lesz képes az új evangelizáció eszközévé válni." ( II. János Pál Pápa a Mária Rádió hallgatóihoz, 1994 március 23).

5. A Mária Rádió elősegíti a spirituális fejlődést

Az imádság és az evangelizációs tevékenység, mely a Mária Rádió szerkezetét adja azt a célt szolgálja, hogy a lelkek megszentelődjenek. Minden adás végső célja a hallgatók növekedése hitben, reményben és szeretetben. Ezt a célt akkor értük el, amikor majd az emberek tanúságtevéseikkel erősítik meg, hogy a Mária Rádió által mennyit haladtak a lelki fejlődésben. Hogy ez lehetséges legyen szükséges, hogy maguk a műsorvezetők is a lelki fejlődés útján járjanak. Ők nem csak mesterek és közvetítők, de egyben tanúságtevők is. Amikor egy műsorvezető, különösen ha állandóan műsoron szerepel, maga is folyvást növekszik és halad saját megszentelődése útján, akkor saját példájával - tudtán kívül - más lelkeket is vezet, bátorít és magával ragad. Ennek a célnak lehetnek fontos közreműködői azok a hallgatók, akik hozzászólásaikkal tesznek tanúságot, amikor problémáikról, küzdelmeikről, vereségeikről és győzelmeikről beszélnek.

6. A Mária Rádió az Isteni Gondviselésre bízza magát

A Mária Rádió, lemondva a reklámozás lehetőségéről és más gazdasági támogatásról, nem számítva a hívek adományait, egyben lemond az emberi világ által nyújtható biztonságról is, így téve tanúságot nem evilági eredetéről. Ez az aspektus az, ami igencsak megérinti a világi embereket, felkelti érdeklődésüket, és őszinte rokonszenvet ébreszt bennük. Minden olyan támogatási mód visszautasítása, mely nem az emberek felajánlásából és nagylelkűségéből fakad, olyan kihívást jelent a Mária Rádió számára, mellyel nap mint nap szembe kell néznie. Az Isten műveinek ez jellemző vonása, melyek így nem süllyednek a gyarló és bizonytalan emberi tervezgetések szintjére. Ha a Mária Rádió jól végzi a Szent Szűz által rábízott munkát, meg fog kapni hozzá minden szükségeset. A Szűzanya minden szükséges emberi és anyagi forrást biztosít Rádiója részére, ha az engedelmes eszköz lesz a Szűz kezében. Még a nagy technikai kihívások sem fogják készületlenül érni a Mária Rádiót.

7. A Mária Rádió önkéntesek munkája

A Mária Rádió önkéntességének eredeti forrása a Szűzanya iránti szeretet. Mindazoknak, akik részt vesznek bármilyen formában a Mária Rádió munkájában, elhivatottságot kell érezniük a szolgálat iránt. Jelenlétük és munkájuk válasz a Szűzanya kérésére, akinek szüksége van a munkájukra. A hallgatók adományai szintén részét képezik a Szűznek adott válasznak. Annak a válasznak, amit annak a Szűznek adnak, aki a Rádión keresztül adhatja nekik a kenyeret, mely megerősít és a vizet, mely a szomjat oltja. Az ingyenesség és a nagylelkűség , melyek lehetővé teszik a Szűzanya számára, hogy csodálatos tervét előmozdítsa.

8. A Mária Rádió az Egyház szolgálatában

Nem kétséges, hogy a Szűzanya a Mária Rádiót azért keltette életre, hogy az Egyházat szolgálja. A lehető legnagyobb gondossággal figyelünk az Egyház - akár egyetemes, akár helyi képviselői - tanításának hűséges követésére. Az egyházi hierarchia (Szentszék, Püspöki Konferencia, helyi püspök) közlései a Mária Rádióban közvetlen hangvételűek. A hallgatóknak ugyanakkor biztosnak kell lenniük abban, hogy a Mária Rádión keresztül kétségek nélkül juthatnak az Egyház által tanított, kinyilatkoztatott igazság élő kenyeréhez.

9. A Mária Rádió Mária eszköze és képmása

A Mária Rádió akkor lesz hatékony eszköz Mária kezében ha azon lesz, hogy a Szűzanya eleven képmása legyen. A Szűzanyának szótlanul, de jelen kell lennie a Rádió minden adásában és zenéjében, még a nem kimondottan vallási műsorokban is. Jelen kell lennie minden szépségével, világosságával, békéjével, örömével, gyöngédségével, hitével, reményével és minden szeretetével. A Mária Rádió minden műsorának Mária jelenlétét kell sugároznia. Ez akkor lesz lehetséges, ha Mária mindazok szívében jelen van, akik a műsorokat készítik. Ha a rádióhallgatók ezt megérzik, később igazolni tudják majd, hogy a Mária Rádió valóban a Szűzanya rádiója.

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu